Card Wise RC Count
S.No.Applicant Name ENUnique_RC_ID
1SHIRA KHYRIEM00000001
2BROAD MARBOH00000001
3BALANTINA SYIEM00000001
4DOSIBON KHONGSAR00000001
5LAITNOBAR THABAH00000001
6SORTILA THABAH00000001
7KRIAN KHONGJAWER00000001
8RIBHA KHONGTHOHREM00000001
9LARIHUN KHONGTHOHREM00000001
10PYNSUK KHONGLAM00000001
11RIJA KHONGYIANG00000001
12LUI KHONGTIANG00000001
13WANPHAI KHONGSDUP00000001
14JRON KHONGKROM00000001
15LYNGDHUI KHONGNGAIN00000001
16BATAI KHONGJI00000001
17RION KHONGTANI00000001
18KORDILIAR SUTNGA00000001
19KYNTHEI IAWIM00000001
20THAIN KHONGLAM00000001
21SMT MORTINA KHONGUHPHANG00000001
22THIRDA KHONGNIUR00000001
23PHATIMA KHONGKLIAM00000001
24KHASI KHONGNOH00000001
25MOSENGIROY RYNDONG00000001
12345678910...